Membasmi Kemiskinan, Membangunkan Kapasiti Dan Keupayaan Kumpulan Sasar

Pejabat Ketua Eksekutif

 • Merancang dan merencanakan program-program dan projek-projek yang ditetapkan oleh kerajaan negeri.
 • Mewujudkan gerak kerja dalam pasukan di bawah seksyen-seksyen tertentu bagi menjayakan perancangan program.

Unit Hal Ehwal Korporat

 • Melaksanakan kerja-kerja pengurusan dan pentadbiran di bawah Pejabat Ketua Eksekutif.
 • Mengurusetiakan mesyuarat, hal ehwal penyelenggaraan aset yang lebih efektif.

Unit Komunikasi Korporat

 • Menguruskanhal-hal berkaitan media massa
 • Melaksanakan promosi dan publisiti
 • Menguruskan terbitan dalaman seperti Laporan Tahunan, Buletin, Buku Risalah dan lain – lain.
 • Urusetia Media sosial YBUDR seperti Website, Facebook, twitter dan Instagram.
 • Urusetia Program Turun Padang YBUDR di seluruh Negeri perak.

Unit Hubungan Antarabangsa & Sukarelawan

 • Mewujudkan dan menguruskan hubungan dengan NGO antarabangsa.
 • Sukarelawan Ikon Bina Upaya (Skuad IBU).

Unit Sumber Manusia & Pentadbiran

 • Menguruskan hal ehwal dan kebajikan pekerja yang merangkumi pelbagai kemudahan dan keselamatan.
 • Melaksanakan urusan pentadbiran dan pengurusan pejabat.
 • Operasi
  • Rekrut & Pemilihan
  • Latihan & Pembangunan
  • Pampasan & Faedah
  • Kesihatan & Keselamatan
  • Hubungan Pekerja

Unit Kewangan

 • Menguruskan pentadbiran gaji dan elaun kepada pekerja.
 • Menguruskan pentadbiran kewangan dan aset organisasi.

Unit Teknologi Maklumat

 • Menguruskan hal ehwal berkaitan ICT.

Jabatan Pembiayaan

 • Kemudahan Khidmat Mikrokredit mewujudkan mata pencarian lestari kepada golongan sasaran keterbawahan.
 • Menyediakan Bantuan Infra & Pinjaman Perumahan kepada golongan sasaran keterbawahan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Ar-Rahnu YBU-YaPEIM

 • Menyediakan kemudahan mikro kredit secara mudah dan cepat kepada golongan sasaran sebagai modal perniagaan secara kecilan atau lain-lain aktiviti yang produktif.